Najem – Pogodba o najemu2022-10-27T13:02:48+02:00

POGODBA O NAJEMU

IZARA HF D.O.O., ul. heroja Rojška 44, 3000 Celje – gsm.: +38670174497

www.avtodomi-rimor.si, E-naslov: info@avtodomi-rimor.si

POGODBA O NAJEMU VOZILA

 

Splošni pogoji najema:

 

Avtodom lahko najame oseba starejša od 21 let in z veljavnim vozniškim dovoljenjem najmanj 3 leta, ki mora biti veljavno najmanj do konca najema. Za najem avtodoma je vozilo potrebno rezervirati. Ob prevzemu vozila mora najemnik imeti svoje veljavno vozniško dovoljenje s seboj. Za potovanja izven članic Evropske unije mora najemnik imeti dovoljenje za vožnjo tujega vozila. Najemnik, ki je naveden v pogodbi odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe. Z vozilom upravlja najemnik, ki je naveden v pogodbi.

Vozila ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi.

Najemnik se zaveže, da bo ravnal z vozilom kot dober gospodar.

Morebitne kakršnekoli kazni gredo v breme najemnika.

V vozilu ni dovoljeno imeti domačih živali (razen po predhodnem dogovoru).

V vozilu ni dovoljeno kaditi.

Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika avtodoma.

Najem prične veljati s podpisom najemne pogodbe obeh pogodbenikov in primopredajnega zapisnika, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine. Najem se konča s podpisom primopredajnega zapisnika obeh pogodbenikov, poravnavi morebitnih dodatnih stroškov, ter vračilom upravičene varščine po temeljitem pregledu vozila. Varščina se najemniku brez obresti vrne v roku 3 dni po zaključku najema.

Plačila in doplačila:

V ceno ni vračunano gorivo, parkirnine, cestnine, kamp in turistične takse.

Ob prevzemu mora biti plačan celoten predvideni najem ter položena celotna varščina.

Plačilo se nakaže naš trr., odprt pri:

BANKI KOPER št. računa: SI56 1010 0005 4698 586.

NOVA KBM št. računa: SI56 0400 0027 6985478.

V ceno je vračunan DDV, do 400 prevoženih km/dan, obvezno in polno kasko zavarovanje, avto asistenca, osnovna oprema. Ob najemu vozila nad 14 dni ni omejitve kilometrov.

DOPLAČILA:

Za vsako zamujeno uro 50 EUR.

V primeru kajenja oziroma zaznavanja cigaretnega vonja v avtodomu 300 EUR.

Praznjenje polne WC posode 100 EUR.

Praznjenje polne posode z odpadno vodo 30 EUR.

Za vsak dodatni prevožen kilometer 0,30EUR.

Dodatna jeklenka plina 45,00 EUR.

Polnjenje rezervoarja goriva v višini stroškov in dodanih 20 EUR.

Dotočenje tekočine AD Blue v višini stroškov in dodanih 20 EUR.

Izgubljeni ključi in prometno dovoljenje-po veljavnem ceniku.

Cena ne vključuje WC kemikalij in plina.

Pri najemu se plača prevzemne stroške v višini 130 EUR, ki zajemajo stroške primopredaje, WC kemikalije, plin (1 jeklenka), slovenska vinjeta, zunanje in notranje čiščenje. Dodatna plinska jeklenka se zaračuna v višini 45 EUR.

V ceni čiščenja ni vključeno osnovno čiščenje, za bolj umazan se zaračuna 100 EUR.

V primeru, da se ob vrnitvi ugotovi, da je potrebno kakršnokoli globinsko čiščenje v avtodomu, pa najemnik poravna znesek globinskega čiščenja v višini 150 EUR.

Prevzem in vračilo vozila

Prevzem vozila je med 14.00 in 18.00 uro oz. po dogovoru. Stranki skupaj pregledata vozilo in podpišeta zapisnik o stanju vozila.

Vsaka stranka dobi en izvod in je podlaga za ugotavljanje morebitne škode ob vračilu avtodoma.

Vračilo vozila je med 9.00 in 10.00 uro oz. po dogovoru.

Pri vikend paketu je prevzem vozila ob četrtkih med 16.00 in 18.00 uro, vračilo pa v ponedeljek med 9.00 in 10.00 uro, oz. po dogovoru.

Pri prevzemu ima avtodom polno posodo goriva, dovolj vseh tekočin v motorju ter dovolj gospodinjskega plina. Ima prazno posodo za pitno vodo, prazno WC posodo in posodo odpadne vode.

Pri prevzemu se najemnika ustno opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi avtodoma.

Po podpisu primopredajnega zapisnika najemnik dobi ključe in dokumente vozila.

Najemnik vrne avtodom:

osnovno očiščena notranjost (pometen ali posesan avtodom, garažni prostor, očiščen štedilnik, očiščen hladilnik, pomita posoda, očiščena kopalnica,

s prazno posodo pitne vode,

s prazno posodo odpadne vode,

s prazno in temeljito očiščeno WC posodo ter očiščeno školjko WC-ja,

s polno posodo goriva,

s polno posodo AD Blue tekočine.

Ob vrnitvi opravita obe stranki zapisniški pregled vozila in ugotovita skladnost stanja vozila z zapisnikom ob prevzemu.

Pri ugotovitvi poškodb ali neizpolnjenih obveznostih določenih v pogodbi, se le te obračunajo po ceniku obrtnikov usposobljenih za takšna popravila ali iz cenika v pogodbi.

V primeru soglasja med strankama, zapisnik o vrnitvi avtodoma podpišeta obe stranki, vrnejo se ključi in dokumenti vozila in s tem je najem zaključen. V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora in se lahko sproži spor na pristojnem sodišču v Celju.

Zavarovanje vozila:

Avtodom je obvezno in polno kasko zavarovan pri zavarovalnici in ima sklenjeno avtomobilsko asistenco v Sloveniji in v tujini pri zavarovalnici.

V primeru nezgode, ki se krije iz naše police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa.

Odgovornost najemnika:

Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi vozila, avtodom zakleniti. Ključe in dokumente vozila varno hrani pri sebi.

Najemnik odgovarja neomejeno:

za poškodbe na vozilu, ki niso nastale ob prometni nesreči,

za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil…

Zanje najemnik odgovarja materialno in kazensko tudi po zaključku najema, ne glede na to kdaj prispe obvestilo o nastalem prekršku oz. prekrških in kazni oz. kaznih zanj.

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo.

V primeru okvare vozila ali opreme na vozilu zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po dogovoru z najemnikom.

V primeru okvare avtodoma najemnik nemudoma obvesti najemodajalca na njegov mobilni telefon (tel:+386 070/174-497), da skupaj odločita o nadaljnjih aktivnostih (asistenca, popravilo, servis, plačilo…). Če okvara ni nastala po krivdi najemnika in jo je najemnik po dogovoru z najemodajalcem odpravil na ustreznem servisu, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika avtodoma. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozila z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik ima pravico do vseh ugodnosti in plačila stroškov, ki jih nudi avtomobilska asistenca, sklenjena pri Zavarovalnici Sava.

V kolikor se pri predhodnem najemu vozilo okvari ali poškoduje do take mere, da do aktualnega najema vozila ni mogoče pripraviti za najem, se najemodajalec prav tako ne obvezuje rezerviranega vozila nadomestiti z nadomestnim. Vsak tak primer se individualno rešuje skladno z možnostmi najemodajalca (vračilo plačanega avansa, izvedba najema v drugem terminu,…).

V primeru prometne nesreče mora najemnik:

izpolniti obrazec »Evropsko poročilo o nesreči«,

napisati izjavo o ne alkoholiziranosti,

v tujini pa tudi prijaviti nezgodo policiji.

V primeru, da po krivdi najemnika zavarovalnica zavrne plačilo škode, jo je dolžan najemnik v celoti poravnati. V primeru, da zavarovalnica krije škodo, pa jo je dolžan najemnik poravnati v višini 1% odbitne franšize in izgubo bonusa za posamezen škodni primer, ki se mu odbije od varščine.

V kolikor se v primeru nesreče ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje ne velja in gredo vsi stroški popravila in izostanka dohodka v breme najemojemalca.

V primeru poškodovanja vozila od neznane osebe je najemnik dolžan dogodek prijaviti policiji in pridobiti njen zapisnik.

Varščina:

Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varščino 1000,00 €, ki se uporabi za plačilo:

odbitne franšize v primeru nesreče ali kraje vozila,

izgube bonusa pri zavarovanju,

manjkajočo ali poškodovano opremo,

razlogov, ki nastanejo iz nespoštovanja »NAJEMNIH POGOJEV«, pravil, zakonov in drugih predpisov.

Če varščina iz različnih razlogov ni položena, se v primeru nesreče plača ob vrnitvi avtodoma. Za poškodovano vozilo in opremo pa se upošteva cenik originalnih rezervnih delov in storitev pooblaščenih servisov.

Rezervacija in plačilo:

Plačilo celotnega zneska najema avtodoma skladno z izdanim predračunom poravna najemnik najkasneje 10 dni pred odhodom-začetkom najema

V primeru, da najemnik ne spoštuje teh plačilnih rokov, se šteje rezervacija najema avtodoma za odpovedano in najemodajalec lahko zadrži akontacijo rezervacije brez odškodnine in je ni dolžan povrniti.

Rezervacija-avans znaša 40% zneska najema in se poravna ob prejemu predračuna.

V primeru pisne odpovedi rezervacije oziroma najema avtodoma s strani najemnika avtodoma ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi.

Povračilo izgube zaradi odpovedi najema avtodoma je sestavljeno iz administrativnih stroškov

odpovedi v višini 50 € in zneska, ki je odvisen od števila dni, ki še manjkajo od prejetja pisne

odpovedi do začetka najema avtodoma.

Če je najem odpovedan s strani najemnika:

 

več kot 45 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 10% celotne vrednosti najema,

od 21 do 45 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 40% celotne vrednosti najema,

od 20 do 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 60% celotne vrednosti najema,

manj kot 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 90% celotne vrednosti najema.

V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma ob času navedenem v Potrdilu o rezervaciji, se smatra to kot odpoved najema za rezervirano obdobje. Najemodajalec si pridržuje pravico do zadržanja celotnega vplačanega zneska vrednosti najema avtodoma.

Če najemnik na lastno željo prekine najem predčasno kot je navedeno v Pogodbi o najemu avtodoma, mu najemodajalec ob vrnitvi ne bo v nobenem primeru povrnil razliko zneska za preostanek trajanja (neizkoriščeni del) najema avtodoma.

Če pri najemniku ali najemodajalcu pride do odpovedi najema zaradi dokazljive višje sile (smrt ali bolezen, zaradi katere je potrebno bolnišnično zdravljenje oziroma redna zdravniška oskrba-potrdilo lečečega zdravnika), se odškodnina zaračuna v višini 10% predvidene vrednosti.

Najemodajalec zaračuna administratívne stroške odpovedi najema avtodoma tudi v primeru, če najemnik sam najde zamenjavo.

 

Prepovedana raba avtodoma:

Najemnik se obveže, da bo avtodom koristil izključno v turistične namene, nikakor pa ne za zakonsko nedovoljene dejavnosti.

Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za:

udeležbo avtodoma na motorističnih prireditvah ali uporabo avtodoma kot testno vozilo.

za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitro gorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi.

za prevoz orožja, mamil in podobno.

za nadaljnje sklepanje najemov.

za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih.

udeležbo na moto dirkah.

Najemnik izjavlja da je izrecno seznanjen o spremembah zakona o gostiteljski dejavnosti na Hrvaškem , kateri velja od 01.05.2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču, se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje. Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe po tej pogodbi najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti vozila v času zapečatenja, stroškov prevoza vozila nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodavcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.

Pogodba je napisana v dveh izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Spodaj podpisani najemojemalec izjavljam, da so vsi moji osebni podatki in dokumenti resnični ter da sem seznanjen z najemnimi pogoji, s katerimi se s podpisom strinjam.

Najemojemalec (ime in priimek): ___________________________________________

Naslov: ________________________________________________________________

Pošta: _________________________________________________________________

Št. osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja: ___________________________________

Podpis: ________________________________________________________________

in

Najemodajalec: IZARA HF d.o.o.

Naslov: ulica heroja Rojška 44

Pošta: 3000 Celje

Id za ddv: SI26667746

SKLEPATA MEDSEBOJNO POGODBO ZA NAJEM AVTODOMA IN SE ZAVEZUJETA , DA BOSTA SPOŠTOVALA VSE TOČKE TE POGODBE.

ČAS NAJEMA OD:_______________________DO:____________________________

ŠT. DNI:______________________________________________________________

VOZILO: _____________________________________________________________

REG.ŠT.: _____________________________________________________________

ZAČETNO STANJE ŠTEVCA:________________________KM

KONČNO STANJE ŠTEVCA:_________________________KM

DESTINACIJA:_________________________________________________________

sl_SISlovenščina
en_GBEnglish (UK) sl_SISlovenščina